U.S. flag

An official website of the United States government

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

NALDC

Main content area

Search

204  Search Results

Number of results to display per page

Search Results

Thumbnail

1. Checklist for maintaining a safe water supply (id:7186640)

Thumbnail

2. Checklist for managing poultry manure and litter (id:7186639)

Thumbnail

3. Checklist for poultry feed and replacement litter (id:7186641)

Thumbnail

4. Biosecurity : every day. Every time (id:7192131)

Thumbnail

5. Bạn có nuôi hoặc làm việc với gia cầm không? Hãy cùng nhau giữ cho gia cầm của chúng ta khỏe mạnh (id:7192290)

Thumbnail

6. Checklist for safe disposal of dead birds (id:7186647)

Thumbnail

7. Checklist for using a perimeter buffer area (id:7192138)

Thumbnail

8. Checklist para sa ligtas na pagtatapon ng mga patay na ibon (id:7187481)

Thumbnail

9. Checklist para sa pagdadagdag o pagpapalit ng manok (id:7195757)

Thumbnail

10. Checklist para sa pagsasanay sa biosecurity (id:7186666)

Thumbnail

11. Checklist to report unusual mortality (id:7192140)

Thumbnail

12. Checklist upang iulat ang hindi karaniwang mga pagkamatay = : (checklist to report unusual mortality) (id:7192142)

Thumbnail

13. Danh Mục Công Việc Cần Làm Để Báo Cáo Số Gia Cầm Chết Bất Thường (id:7192143)

Thumbnail

14. Danh Mục Kiểm Tra để Bổ Sung hoặc Thay Thế Gia Cầm (id:7195758)

Thumbnail

15. Danh mục xử lý an toàn gia cầm chết (id:7187472)

Thumbnail

16. Let's keep our poultry healthy together (id:7192130)

Thumbnail

17. Lista de verificación para la capacitación en bioseguridad (id:7186652)

Thumbnail

18. Lista de verificación para la capacitación en bioseguridad (id:7186654)

Thumbnail

19. Lista de verificación para la coordinación de la bioseguridad en su sitio de trabajo (id:7186653)

Thumbnail

20. Lista de verificación para notificar mortalidades inusuales (id:7192141)

Thumbnail

21. Report sick birds (id:7208752)

Thumbnail

22. ¿Posee o trabaja con aves de corral? Protejamos juntos la salud de nuestras aves de corral (id:7192288)

Thumbnail

23. 協調禽場生物安全的檢查表 (id:7222229)

Thumbnail

24. 安全處置死禽檢查表 (id:7222233)

Thumbnail

25. 您是否擁有家禽或從 事與家禽有關的工作?讓我們共同努力保持家禽健康 (id:7222249)

Thumbnail

26. Checklist for adding or replacing poultry (id:7195759)

Thumbnail

27. Checklist for coordinating biosecurity at your site (id:7186667)

Thumbnail

28. Checklist for using a line of separation (id:7192292)

Thumbnail

29. Checklist para sa paggamit ng isang linya ng paghihiwalay (id:7192145)

Thumbnail

30. Checklist para sa paggamit ng isang perimeter buffer area (id:7192135)

Thumbnail

31. Checklist para sa pagkokoordina ng biosecurity sa Iyong lugar (id:7192291)

Thumbnail

32. Danh Mục Công Việc Cần Làm Sử Dụng Vùng Đệm Vành Đai (id:7192139)

Thumbnail

33. Danh Mục Công Việc Cần Làm Để Sử Dụng Đường Ranh Giới (id:7192144)

Thumbnail

34. Danh Mục Điều Phối An Toàn Sinh Học Tại Khu Vực Của Bạn (id:7222230)

Thumbnail

35. Do you own or work with poultry? Let's keep our poultry healthy together (id:7186650)

Thumbnail

36. Lista de control para agregar o reemplazar aves de corral (id:7195760)

Thumbnail

37. Lista de verificación para el uso de un área de amortiguación perimetral (id:7192134)

Thumbnail

38. Lista de verificación para el uso de una línea de separación (id:7192293)

Thumbnail

39. Nagmamay-ari o nagtatrabaho ka ba sa manukan? Magkasama nating panatilihing malusog ang ating mga manok (id:7192289)

Thumbnail

40. Protect your poultry from Avian influenza (id:7186630)

Thumbnail

41. Protect your poultry from Virulent Newcastle Disease (id:7186629)

Thumbnail

42. Virulent Newcastle Disease : don't move birds out of a quarantined area (id:7192133)

Thumbnail

43. Virulent Newcastle Disease : know the signs and report sick birds (id:7192137)

Thumbnail

44. Virulent Newcastle Disease : protect your farm using biosecurity (id:7192136)

Thumbnail

45. 使用周邊緩衝區的檢查表 (id:7222248)

Thumbnail

46. 使用隔離線的檢查表 (id:7222247)

Thumbnail

47. 報告異常死亡事件的檢查表 (id:7222246)

Thumbnail

48. Checklist para sa mga kawani at bisita (id:7202595)

Thumbnail

49. Danh Mục Kiểm Tra Đối Với Nhân Viên và Khách Đến Thăm (id:7222243)

Thumbnail

50. Virulent Newcastle Disease (id:7204389)